Denne side virker kun når der er valgt en optagelse til visning, vælg en optagelse på Visesiden, Sangersiden eller Søgesiden.

'; } include($DocRoot.'scripts/lydfilSaet.inc'); Class ItemPres{ # hente data ud fra medsendt id og læg dem som proprietære data function ItemPres($vid, $DocRoot){ $this->sidehoved=new sidehoved(); $this->DocRoot=$DocRoot; $this->vid=$vid; $query=" SELECT optagelsesdele.ID AS vid, Varighed, Optagelsestype, PostInfoOphav, UNIX_TIMESTAMP(optagelsesdele.Timestamp) AS Timestamp0, titler.Titel AS Titel, UNIX_TIMESTAMP(titler.Timestamp) AS Timestamp1, titlerVar.Titel AS Varianttitel, optagelser.BaandNr, optagelser.ID AS OptagelsesNr, Take, Sprog, KatalogID, Optagelsesdeltagere, SprogArt, Lokation, Optagelsesdato, UNIX_TIMESTAMP(optagelser.Timestamp) AS Timestamp2, meddelere.ID AS MeddelerID, Fornavn, Efternavn, Person_Gruppe, UNIX_TIMESTAMP(meddelere.Timestamp) AS Timestamp3, referencer.ID AS ReferenceID, referencer.Reference, referencer.Referencetype, referencer.Referencetitel, UNIX_TIMESTAMP(referencer.Timestamp) AS Timestamp4, refLyd.ID AS LRefID, refLyd.referencetitel AS LRefTitel, lydfiler.Filnavn, Stoerrelse, KvalitetKBPS, faellesdata.URLBasis FROM optagelsesdele INNER JOIN optagelser ON optagelsesdele.OptagelseID = optagelser.ID INNER JOIN titler ON optagelsesdele.ID = titler.OptDelID AND titler.ErVariant='nej' INNER JOIN meddelere ON optagelser.MeddelerID = meddelere.ID INNER JOIN faellesdata LEFT JOIN titler AS titlerVar ON optagelsesdele.ID=titlerVar.OptDelID AND titlerVar.ErVariant = 'ja' LEFT JOIN referencer ON optagelsesdele.ID = referencer.OptDelID AND referencer.Referencetype!='Internet lydfil' LEFT JOIN referencer as refLyd ON optagelsesdele.ID = refLyd.OptDelID AND refLyd.Referencetype='Internet lydfil' LEFT JOIN lydfiler ON FilID=refLyd.Reference WHERE optagelsesdele.ID=$this->vid ORDER BY Referencetype DESC "; #echo $query; forbind_fcf(); $result=mysql_query($query) or trigger_error(mysql_error()); if(mysql_num_rows($result)<1){ $this->sidehoved->PrintSH(); echo '

Det ID for en optagelse eller vise som er valgt er ugyldigt i databasen.

'; FindEnOptagelse(); } $i=0; $this->lydrefs=array(); $this->referencer=array(); while($rk=mysql_fetch_assoc($result)){ for($j=0; $j<=4; $j++){ Opdat($rk['Timestamp'.$j]); } $reference=array('Reference', 'Referencetitel', 'Referencetype'); $refID=$rk['ReferenceID']; $lydref=array('Filnavn','URLBasis', 'LRefTitel', 'Stoerrelse', 'KvalitetKBPS'); $lydRefID=$rk['LRefID']; unset($rk['ReferenceID'],$rk['LRefID']); foreach($reference as $key){#det er kun reference-elementer der skal hentes ud af alle rækker if(!empty($rk[$key])){ $this->referencer[$refID][$key]=$rk[$key]; } unset($rk[$key]); } foreach($lydref as $key){ if($key=='Filnavn'){ if(empty($rk['Filnavn'])){ break; } } if(!empty($rk[$key])){ $this->lydrefs[$lydRefID][$key]=$rk[$key]; } unset($rk[$key]); } if($i<1){ foreach($rk as $key=>$content){#hent non-reference-elementer normalt ud $this->$key = $content; } $i++; }// if $i }// while $rk $this->TitelLink($this->Titel); if(isset($this->Varianttitel)){ $this->TitelLink($this->Varianttitel); } luk_mysql(); $this->Referencer(); #PrePrint_r($this->lydrefs); #PrePrint_r($this->referencer); }// ItemPres(), constructor function Presenter(){#presenter objektet $mr = '
'; $mr.= $this->lydlinks.'
'."\n"; if(!empty($this->Positioner)){ $mr.= '

'.$this->Positioner.'.
'. 'Længde: '.$this->Varighed.'min.

'."\n"; }else if(!empty($this->Varighed)){ $mr.= '

Optagelsens længde: '.$this->Varighed.'min

'."\n"; } $mr.= '
'.OmLydfiler(); $mr.='
'."\n\r"; $visetitel='

'.$this->Titel.'

'; if(!empty($this->Varianttitel)){ $visetitel .= '

også kendt som

'."\n". '

'.$this->Varianttitel.'

'; } $mr .= $visetitel; $mr .= '

Sanger: '.$this->Fornavn.' '.$this->Efternavn.'

'; $mr.= '

Optaget i '.$this->Lokation.', '.strtr(substr($this->Optagelsesdato, 8, 2).'-'.substr($this->Optagelsesdato, 5, 2).'-'.substr($this->Optagelsesdato, 0, 4),array('01'=>'1','02'=>'2','03'=>'3','04'=>'4','05'=>'5','06'=>'6','07'=>'7','08'=>'8','09'=>'9',)).'.

'; if(empty($this->SprogArt)){ $skiller='.'; }else{ $skiller = ' - '; } $mr.= '

Optagelsen er '.strtolower($this->Optagelsestype.', på '.$this->Sprog.$skiller./*og dialektformen: */ $this->SprogArt).'

'; $mr.= '

Detaljer om optagelsen

'; $mr.= '

Bånd: '.$this->BaandNr.', take:'.$this->Take.'. ID: '.$this->vid.'.
'. 'Tilstede ved optagelsen: '.$this->Optagelsesdeltagere.'.
'."\n". 'Katalognummer i Sanghistorisk Arkiv: '.$this->KatalogID.'. Optagelsesnummer: '.$this->OptagelsesNr.'.

'."\n"; if(!empty($this->lignTitel)){ $mr .= '

'.$this->lignTitel.'

'; } if(!empty($this->tekstreferencer)){ $mr .= '

Eksterne kilder om optagelsen: '.$this->tekstreferencer."

\n"; } #klargør visetitel til title-brug $visetitel = strip_tags($visetitel).' ved '.$this->Fornavn.' '.$this->Efternavn.'. ID: '.$this->vid; $this->sidehoved->SaetTitel($visetitel.' · Sønderjyder synger'); $this->sidehoved->PrintSH(); return $mr; }// Presenter() function Referencer(){ #gennemgå referencer, lav links m.m. $this->Positioner='';#sikrer at der kan opgives flere $tekstref=''; foreach($this->referencer as $k=>$c){ extract($c); if($Referencetype=='Båndpositioner'){#positioner på helbåndsoptagelse $this->Positioner.=$Referencetitel.': '.$Reference; }else{ #begynd tekstreferencer if($Referencetype=='Internet tekst'){ $tekstref .= '
Ikon for link til tekst'.$Referencetitel.' '; }else{#Bogreference $tekstref .= '
Ikon for tekst-reference'.$Referencetitel.' - '.$Reference; } }// else, tekstreference }// foreach referencer $lydlinks=''; $this->tekstreferencer=$tekstref; $lydfiler = new LydFilSaet($this->lydrefs); $lydlinks .= $lydfiler->HoejtRefLinks(); #tilføj info og link om bånd-optagelsen $lydlinks .= ' Optagelsen kan findes på bånd '.$this->BaandNr.''; $this->lydlinks=$lydlinks; }// Referencer() function TitelLink($Titel){ $lignTQ="SELECT COUNT(Titel) AS TitelAntal FROM titler WHERE Titel LIKE '$Titel' AND OptDelID != $this->vid"; $resLignTitel=mysql_query($lignTQ)or trigger_error(mysql_error()); while($rk=mysql_fetch_assoc($resLignTitel)){ $Antal = $rk['TitelAntal']; if($Antal>0){ if($Antal>1){ $tekst='Andre optagelser '; }else{ $tekst='Anden optagelse '; } $link=$this->DocRoot .'titel.html?tit='.$Titel; if(empty($this->lignTitel)){ $this->lignTitel = $tekst.'med titlen '.$Titel.'.
'; }else{ $this->lignTitel .= $tekst.'med titlen '.$Titel.'.
'; } } }//while }// TitelLink function RelatedLinks(){ #saml, formater og print relaterede links }// RelatedLinks() }// Class ItemPres if(isset($_REQUEST['vid'])){ if(is_numeric($_REQUEST['vid'])){ $vaerk=new ItemPres($_REQUEST['vid'], $DocRoot); }else{ FindEnOptagelse(); include($DocRoot.'scripts/_bund.php'); exit; } }else{ echo FindEnOptagelse(); include($DocRoot.'scripts/_bund.php'); exit; } /* echo hej; echo '

'.set_error_handler("fejlPrint"); echo error_reporting(2039); phpinfo(); echo hej; */ echo $vaerk->Presenter(); include($DocRoot.'scripts/_bund.php'); ?>